ข่าวสารนิเทศ : กรณีการจับกุมคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีการจับกุมคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

         ตามที่ปรากฎในรายงานข่าวว่ามีการจับกุมคนไทยจำนวนกว่า ๒๐๐ คนในข้อหาทำงานผิดกฎหมาย และเป็นนายหน้าค้าประเวณีที่เขตโซล คยองกิโด และชุงชอง ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลว่า จำนวนผู้ที่ถูกจับกุมดังกล่าว เป็นการเก็บรวบรวมสถิตินับตั้งแต่ช่วงกลางปี ๒๕๕๘ โดยกลุ่มที่ผู้ที่ถูกจับกุมครั้งล่าสุดนั้น บางส่วนได้ถูกดำเนินการส่งตัวกลับโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เหลือ กระทรวงการต่างประเทศจะได้ติดตามความคืบหน้าของคดี และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในกระบวนการพิจารณาคดีตามความเหมาะสมต่อไป

          ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ร่วมมือกับทางการเกาหลีใต้ในการให้ข้อมูลและแนะนำเพื่อป้องกันมิให้คนไทยลักลอบทำงานผิดกฎหมายและค้าประเวณี ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายในหลายประเทศ และการทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นและอาจต้องรับโทษตามกฎหมายหากมีความผิดจริง โดยผู้ที่ได้รับวีซ่าให้เดินทางไปท่องเที่ยว/พำนัก/ทำงาน หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นอย่างเคร่งครัด ตามประเภทวีซ่าของตนที่ได้รับ

         สำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้น ควรมีสัญญาจ้างงานที่ถูกต้อง และได้รับวีซ่าสำหรับการทำงานในหนังสือเดินทาง โดยการเดินทางไปทำงานโดยถูกกฎหมายมี ๔ วิธี คือ (๑) โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดส่ง ซึ่งต้องติดต่อสำนักจัดหางานจังหวัด หรือกรมการจัดหางาน (๒) โดยบริษัทจัดหางาน ซึ่งต้องดูสัญญาจ้างงานในรายละเอียด (๓) โดยตนเองเป็นผู้หางานได้โดยแจ้งสำนักจัดหางานจังหวัด หรือกรมการจัดหางาน โดยนายจ้างในต่างประเทศต้องนำสัญญาจ้างงานไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตรวจสอบก่อน แล้วจึงดำเนินการต่อไป และ (๔) โดยการส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ