ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย (Political Consultation) ไทย – สวิส ครั้งที่ ๓ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย (Political Consultation) ไทย – สวิส ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนาย Johannes Matyassy ตำแหน่ง Assistant State Secretary for Asia and Pacific Affairs กระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมการปรึกษาหารือเชิงนโยบาย (Political Consultation) ไทย – สวิส ครั้งที่ ๓ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรและอาหาร การขยายการลงทุนของสวิสในประเทศไทย และการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association—EFTA) ซึ่งประกอบด้วยไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส และลิกเตนสไตน์ นอกจากนี้ ไทยและสมาพันธรัฐสวิสได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว การโรงแรม พลังงานทดแทน นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียว ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล การต่อต้านคอรัปชั่น ปัญหาผู้อพยพ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย  Johannes Matyassy และคณะผู้แทนฝ่ายสวิสด้วย

การประชุม Political Consultation ไทย-สวิส เป็นกลไกการหารือระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในประเด็นทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียและยุโรปที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน