ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ ๑๔ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ ๑๔

กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ ๑๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙   

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    พิธีเปิด
                                    - กล่าวต้อนรับโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
                                    - กล่าวเปิดโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
                                    - ถ่ายรูปหมู่และเดินชมนิทรรศการ
๑๐.๔๕ น.                    การประชุมรัฐมนตรี ACD อย่างไม่เป็นทางการ (เก็บภาพช่วงต้น)
๑๗.๓๐ น.                    แถลงข่าวโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุ

- สื่อมวลชนที่สนใจร่วมรายงานข่าว กรุณาลงทะเบียนตาม แนวทางการลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๔ การลงทะเบียนหน้างานสามารถทำได้ แต่อาจทำให้การเข้าพื้นที่เพื่อรายงานข่าวเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุม
- สื่อมวลชนสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องสัมภาษณ์ (Interview Room) ซึ่งจะเปิดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยขอให้แจ้งความประสงค์ที่ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Press Center) หรือแจ้งล่วงหน้ามาทางอีเมลที่ acdbkkmedia2016@gmail.com พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ๑. ชื่อ-สกุล องค์กร/สำนักข่าวต้นสังกัด ช่องทางการติดต่อของผู้ที่ประสงค์ใช้ห้องสัมภาษณ์
    ๒. ช่วงเวลาที่ต้องการใช้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
    ทั้งนี้ สื่อมวลชนจะต้องรับผิดชอบในการนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง และกระทรวงฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ใช้ห้องสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม
- สื่อมวลชนจะต้องนำอุปกรณ์ถ่ายภาพมาตรวจอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนกำหนดการ
- โปรดแต่งกายสุภาพ