ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

         นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat—AMM Retreat) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาเซียนในปี ๒๕๕๙ภายหลังจากที่ได้มีการตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีที่แล้ว

         การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า “เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต” โดยแบ่งการหารือออกเป็น ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) ประเด็นภายในอาเซียนและประเด็นเร่งด่วน
ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ (๒) ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและความเป็นแกนกลางของอาเซียน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๗ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาทิ การสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียนและกลไกต่าง ๆ ให้มีบทบาทที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพ สามารถมีท่าทีร่วมและบทบาทที่แข็งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเวทีระหว่างประเทศ