ข่าวสารนิเทศ : การประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: An Approach to Implementing the Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ ๒๘ -๒๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุม G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: An Approach to Implementing the Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ ๒๘ -๒๙ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร

          กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุม “G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals” ระหว่าง  วันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ซึ่งประเทศไทยน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมากว่า ๔๐ ปีแก่ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ๑๓๔ ประเทศในสหประชาชาติ ในฐานะแนวทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้ (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายหลังจากที่ผู้นำทั่วโลกได้รับรองวาระการการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  (2030 Agenda for Sustainable Development) ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ สมัยที่ ๗๐ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ นครนิวยอร์ก

          การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมครั้งแรกของกลุ่มประเทศ 77 ในประเทศไทยนับตั้งแต่ไทยรับตำแหน่งประธานกลุ่มประจำนครนิวยอร์กเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙  แล้ว ยังเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการนำเสนอให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความเชื่อมโยงกับ SDGs ซึ่งเป็นวาระที่สหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของประเทศตนเอง

          การประชุมดังกล่าวจะเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องฉัตรา 1 โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับ และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุม และ รศ. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวปาฐกถาพิเศษ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๒๐ คน ได้แก่ ผู้แทนจากประเทศกลุ่ม 77 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมแบ่งเป็น ๒ ช่วงภายใต้หัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy: an Approach to Sustainable Development” และ “From Vision to Action: Success Stories of the Application of SEP”

         การประชุมประกอบด้วยการดูงานในพื้นที่ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพบกับชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น ที่ตำบลบ้านซ่อง ซึ่งได้รับเลือกเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน” ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการประชุมโต๊ะกลมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการบรรลุ SDGs