ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยบริจาคเงินแก่ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากทุ่นระเบิด ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยบริจาคเงินแก่ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากทุ่นระเบิด

          เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมการประชุมระดมเงินบริจาคในกรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งประเทศชิลี ในฐานะประธานอนุสัญญาฯ วาระปัจจุบัน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเป็นโอกาสให้รัฐภาคีประกาศการบริจาคเงินแก่ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการฯ และเพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประชาคมระหว่างประเทศในการเร่งขจัดปัญหาจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้หมดสิ้นไป

          การบริจาคเงินครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบให้ไทยบริจาคเงินโดยสมัครใจแก่ฝ่ายเลขานุการฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฟรังก์สวิสต่อปี เป็นระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เนื่องจากเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการจัดการประชุมสำคัญต่างๆ ในกรอบอนุสัญญาฯ และสนับสนุนรัฐภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ประกาศการบริจาคเงินของไทยต่อที่ประชุมฯ โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยต่อการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรมของอนุสัญญาฯ ในการป้องกันมิให้มีผู้ต้องตกเป็นเหยื่อของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่จำแนกแยกแยะเป้าหมาย โดยนับแต่ไทยเข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อปี ๒๕๔๓ ไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อย่างแข็งขัน ทั้งด้านการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดตกค้าง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด ทั้งนี้ไทยตระหนักถึงความสำคัญของฝ่ายเลขานุการฯ เป็นอย่างดี จึงหวังว่าเงินบริจาคที่ไทยจะมอบให้ต่อเนื่อง ๔ ปีนี้ จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพด้านงบประมาณให้แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้อย่างยั่งยืน และช่วยผลักดันให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ในการสร้างโลกที่ปราศจากทุ่นระเบิดโดยเร็ว