ข่าวสารนิเทศ : แถลงข่าวร่วม การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลี - ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : แถลงข่าวร่วม การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลี - ไทย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๑. การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลี - ไทย ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงโซลในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีไทย

นายยู อิล โฮ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าว และมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการประชุมโดยสาระการหารือครอบคลุมการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

๒. ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่ามีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้ให้การสนับสนุนทิศทางนโยบายของแต่ละประเทศผ่านกลไกคณะกรรมการนี้ ได้แก่ นโยบาย New S-Curve ของไทย ซึ่งประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซุปเปอร์คลัสเตอร์  และเศรษฐกิจดิจิตอล และนโยบายของสาธารณรัฐเกาหลีตามแผนงาน ๓ ปีเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตัดสินใจจัดทำ “พิมพ์เขียวข้อริเริ่มความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจเกาหลี - ไทย” ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความร่วมมือที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ๓  สาขา อันได้แก่

 

(๑) ความร่วมมือว่าด้วยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีประเมินว่า การดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำ ระบบรางและเทคโนโลยีอวกาศ และสมาร์ตซิตี้ จะช่วยทำให้ไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งฝ่ายไทยยินดีต่อความสนใจและความเป็นไปได้ที่สาธารณรัฐเกาหลีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆ ข้างต้น โดยเห็นว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของสาธารณรัฐเกาหลีน่าจะมีส่วนช่วยทำให้โครงการข้างต้นประสบผลสำเร็จ

 

(๒) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้า ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค จึงได้ตกลงจะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้าเพื่อหาแนวทางอำนวยความสะดวกแก่การค้าสินค้าและบริการ และยังได้ตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่าตัวภายในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งสองฝ่ายยังตกลงร่วมกันที่จะหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการค้าระหว่างกัน เช่น ความตกลงการค้าเสรีสาธารณรัฐเกาหลี – อาเซียนอย่างเต็มที่

 

(๓) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนต่อประชาชน ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือว่าเป็นจุดสำคัญยิ่งยวดต่อการสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างกันให้ลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและบุคลากรในสาขานี้ รวมถึงจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึ้นจากการกระตุ้นการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต

 

เพื่อให้เกิดการดำเนินการตามข้อริเริ่มความร่วมมือข้างต้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงยุทธศาสตร์และการคลังของสาธารณรัฐเกาหลี และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะจัดตั้งและดำเนินกลไกหารือในระดับทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

 

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อพิจารณาความคืบหน้าต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการนี้ ที่ประเทศไทย ตามกำหนดวันที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก