ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยร่วมกับบริษัทเนสท์เล่และบริษัทไทยยูเนี่ยน เปิดตัวโครงการเรือสาธิตเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษชนของแรงงานบนเรือประมง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยร่วมกับบริษัทเนสท์เล่และบริษัทไทยยูเนี่ยน เปิดตัวโครงการเรือสาธิตเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษชนของแรงงานบนเรือประมง

         เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทย นำโดยกรมประมง โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ และบริษัทไทยยูเนียน จำกัด ตกลงที่จะร่วมมือกันจัดทำโครงการ “เรือสาธิต” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของเรือ กัปตัน และลูกเรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานในเรือประมง โดยรัฐบาลไทยจะจัดหาเรือประมงเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ในขณะที่บริษัทเนสท์เล่ร่วมกับบริษัทไทยยูเนียน รวมถึงพันธมิตรองค์กรเอกชน จะร่วมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพภายในเรือที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในการฝึกอบรม และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมโดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมประมงและกระทรวงแรงงานของไทย 

         ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานบนเรือประมงโดยได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับคนประจำเรือ การจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอ การจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการสันทนาการบนเรือ

         การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งโครงการเรือสาธิตได้เข้ามาสอดรับกับกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการและคนประจำเรือจะมีโอกาสเห็นและเรียนรู้การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และขั้นตอนการทำงานบนเรืออย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนดจากตัวอย่างเรือที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนเรือประมงไทย

         นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยยังได้ร่วมสนับสนุนบริษัทเนสท์เล่ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานแก่แรงงานต่างด้าวภาคประมงจำนวน ๑๕๐ คนที่จังหวัดระนอง และรัฐบาลไทยยินดีที่ได้รับทราบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดของรัฐบาลไทยได้ช่วยสนับสนุนให้บริษัทเนสท์เล่สามารถปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทไปถึงเรือประมง และเห็นพ้องกับบริษัทเนสท์เล่ว่า ความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นขั้นตอนสำคัญของการขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย

          โครงการเรือสาธิต เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรเอกชนในการต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประมงและถือเป็นเรือสาธิตลำแรกของโลกที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีของการการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน บนเรือประมง ซึ่งจะสามารถขยายผลเป็นเรือสาธิตสำหรับอุตสาหกรรมประมงในภูมิภาคอาเซียนต่อไป  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดจะเริ่มต้นให้การฝึกอบรมได้ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๙