ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ ๑๒  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ ๑๒

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานร่วมกับ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน (H.E. Dr. Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในพิธีเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการกำหนดหัวข้อหลักคือ “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียน (Promoting Cooperation among Civil Service Agencies to Support ASEAN Connectivity)” โดยมีนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย ชี วี เคียง (H.E. Mr. Chee Wee Kiong) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานร่วมการประชุมเต็มคณะ

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๑ เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – STEP) เป็นเวทีส่งเสริมมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ใน ๑๓ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ ๑) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ ๒) ความร่วมมือด้านข้าราชการพลเรือน ๓) การศึกษา ๔) สิ่งแวดล้อม ๕) สาธารณสุข ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗) ยุติธรรมและศาล ๘) แรงงาน ๙) สื่อมวลชน ศิลปะ และวัฒนธรรม ๑๐) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑) สวัสดิการสังคม เยาวชนและกีฬา ๑๒) วิชาการ และ ๑๓) การคมนาคม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ มีกำหนดเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย