ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุมอาวุธเล็กและอาวุธเบาโดยผ่านการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติและสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการควบคุมอาวุธเล็กและอาวุธเบาโดยผ่านการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติและสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ

         กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธในเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific - UNRCPD) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Building Capacity in Small Arms and Light Weapons Control through United Nations Programme of Action and the Arms Trade Treaty” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการประชุมดังกล่าว

         การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้แทนจากส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธเล็กและอาวุธเบาเข้าร่วม เช่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ อาทิ ภาพรวมของข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาวุธเล็กและอาวุธเบา และการจัดทำรายงานตามมาตรการระหว่างประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการควบคุมและแก้ไขปัญหาอาวุธเล็กและเบาของไทย รวมถึงการเตรียมการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ (Arms Trade Treaty) อีกด้วย

         ไทยได้สนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้าอาวุธเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการค้าอาวุธขนาดเล็กและเบาอย่างผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ (UN Programme of Action to Prevent, Combat and eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects - UN PoA) มาโดยตลอด รวมถึงได้สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในประเด็นดังกล่าว และได้รายงานการดำเนินงานต่อสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยสามารถดำเนินการตาม UN PoA อย่างมีประสิทธิภาพอันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในระดับประเทศและภูมิภาคต่อไป