ข่าวสารนิเทศ : การหารืออย่างสร้างสรรค์กับรองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภายุโรป  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การหารืออย่างสร้างสรรค์กับรองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภายุโรป

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นางบาร์บารา ล็อกบีห์เลอร์ (Barbara Lochbihler) สมาชิกสภายุโรป รองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภายุโรป พร้อมด้วยนาง Luisa Ragher รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป อาเซียน-สหภาพยุโรป สถานการณ์การเมืองไทย และสิทธิมนุษยชน

ฝ่ายไทยได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย ซึ่งยึดมั่นต่อหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน โดยรัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าปฎิรูปประเทศตามโรดแมปเพื่อนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตามกรอบเวลาที่วางไว้ และได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำงานร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน–สหภาพยุโรป จึงหวังว่า รมว.กต.สหภาพยุโรปจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรปในเดือน ต.ค.ศกนี้ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า สหภาพยุโรปให้ความสำคัญต่อกลไกความร่วมมือนี้ อันจะสอดคล้องกับความต้องการของอียูที่จะยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ นอกจากนั้น ฝ่ายไทยได้อธิบายถึงบทบาทของไทยในการจัดการปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดีย และการนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่นครเจนีวาในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้แจ้งสถานะความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป การแก้ไขปัญหาประมง IUU และพัฒนาการด้านแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมง โดยได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในกรอบกฎหมาย และแนวนโยบาย Zero tolerance ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด อันส่งผลให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน ซึ่งฝ่ายอียูเห็นว่า ไทยได้ดำเนินความพยายามต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น

นางล็อกบีห์เลอร์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ และกฎหมายค้ามนุษย์ในยุโรป รวมทั้งการจัดทำประชามติว่าด้วยเรื่องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และได้แสดงความขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ให้ข้อมูลพัฒนาการต่างๆ ด้านสิทธิมนุยชน อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการหารือกับสมาชิกสภายุโรปที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การหารือระหว่างสองฝ่ายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจไทยในบริบทสถานการณ์ภายในประเทศ และในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ