ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย

          ตามที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว โดยสื่อมวลชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ http://en.russia-asean20.ru/accred/ พร้อมแนบไฟล์ภาพสำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองการทำข่าวจากหน่วยงานต้นสังกัด (Accreditation Letter)  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙