ข่าวสารนิเทศ : คณะอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักการทูตอาวุโส ผู้มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : คณะอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักการทูตอาวุโส ผู้มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน

                        นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นหัวหน้าคณะ นำอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รวม ๗ คน และข้าราชการจากกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง และเมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักการทูตอาวุโส ผู้มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน และเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

                        อดีตเอกอัครราชทูตไทยที่เคยประจำการที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ร่วมการหารือเสวนาโต๊ะกลม (round table) ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย – จีน อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงปักกิ่ง โดยผู้เข้าร่วมการหารือแสดงความชื่นชมต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย – จีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นไปอย่างราบรื่น แน่นแฟ้น และมีความก้าวหน้าในทุกมิติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเน้นการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ คณะอดีตเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และได้หารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมของทั้งสองฝ่าย อาทิ การบริหารจัดการน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โครงการความร่วมมือรถไฟไทย – จีน และแนวทางในการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน

                        ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะอดีตเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางต่อไปยังเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ของไทยแห่งล่าสุดในจีน โดยมีนายสวี หัง (Xu Hang) รองประธานสภาประชาชนเมืองชิงต่าวในฐานะผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เมืองชิงต่าวเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นฐานที่ตั้งของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดของจีน และยังเป็นคู่ค้าสำคัญกับไทยโดยเฉพาะการค้ายางพารา โดยในปีที่ผ่านมาเมืองชิงต่าวนำเข้ายางพาราจากไทยมูลค่ากว่า ๒,๒๓๖.๘๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

                        โครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับจีน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙