ข่าวสารนิเทศ : ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ อย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูต และรองผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ในฐานะอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยฯ ได้นำหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้ายื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)  ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ แก่นาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของไทยที่จะปรับปรุงสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของคนทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยอนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๖ ที่ไทยให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๑๒ เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน คือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ เป็นหนึ่งในตราสารที่สำคัญของ ILO ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน มีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกที่เป็นภาคีต้องกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ รวมทั้งออกแบบ พัฒนา และนำระบบเพี่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักการงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการภายใต้ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประสงค์ให้ความคุ้มครองแรงงานและป้องกันเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการทำงาน ทั้งนี้ หลักการงานที่มีคุณค่ายังสะท้อนอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ ๘ เรื่องการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง การมีงานทำอย่างมีผลิตภาพและเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าแก่ทุกคนอีกด้วย ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับนี้แล้ว ๓๙ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี ๒๕๕๐ รัฐบาลได้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยดี”  และได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  และประกาศใช้ พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นกฎหมายหลักในการกำกับดูแลด้านดังกล่าวของประเทศ ขณะนี้ กระทรวงแรงงานกำลังจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง