ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลเกาหลีใต้มอบรางวัลโล่ห์เกียรติยศแก่ผู้แทนทหารไทยในฐานะวีรบุรุษสงครามคาบสมุทรเกาหลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลเกาหลีใต้มอบรางวัลโล่ห์เกียรติยศแก่ผู้แทนทหารไทยในฐานะวีรบุรุษสงครามคาบสมุทรเกาหลี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโล่ห์เกียรติยศให้แก่วีรบุรุษสงครามคาบสมุทรเกาหลีประจำปี ค.ศ. 2016 (2016 The Korean War Heroes Commemoration Ceremony) โดยนาย Park Sung Choon รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Patriots and Veterans Affairs (MPVA) เป็นผู้มอบโล่ห์เกียรติยศให้แก่วีรบุรุษสงครามทหารกล้าจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และอังกฤษ ที่ได้เข้าร่วมรบกับเกาหลีใต้ในสงครามคาบสมุทรเกาหลี ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1953 
 
ทหารไทยทึ่ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ จอมพลเกรียงไกร อัตตะนันทน์ อดีตผู้บังคับกองพันทหารอาสาสมัครของไทยชุดแรกในสงครามเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นทหารไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติยศและการยอมรับในฐานะวีรบุรุษสงครามเกาหลี ทั้งนี้ ทางฝ่ายเกาหลีใต้ได้เชิญพันโท นนทพล อัตตะนันทน์ หลานชายของจอมพลเกรียงไกรฯ เป็นผู้แทนในการเข้ารับมอบโล่ห์ดังกล่าว
 
การได้รับเกียรติรับมอบรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทและความรับผิดชอบของทหารไทยที่มีต่อการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในเวทีระหว่างประเทศ โดยนาย Park Sung Choon ได้กล่าวยกย่องจอมพลเกรียงไกรฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของกองทัพไทยและคณะทหารกล้าจากกองทัพไทยที่เข้าร่วมรบกับสหประชาชาติในสงครามเกาหลี และได้ปฎิบัติหน้าที่สู้รบอย่างกล้าหาญและสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากให้แก่ทหารไทยในสงครามเกาหลี ซึ่งประเทศเกาหลีใต้ และประชาชนเกาหลีใต้รู้สึกขอบคุณและระลึกถึงอยู่เสมอถึงความเป็นมิตรแท้และวีรกรรมที่กล้าหาญของทหารไทยที่ได้ช่วยเหลือเกาหลีใต้ในการสู้รบครั้งนั้น