ข่าวสารนิเทศ : หนังสือแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : หนังสือแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่นายสะเหลิมไซ กมมะสิด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีสะเหลิมไซฯ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และพร้อมที่จะร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้เพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะในโอกาสที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เพื่อประโยชน์ของสองประเทศและภูมิภาค รายละเอียดปรากฎ ดังนี้

 

“เรียน ฯพณฯ สะเหลิมไซ กมมะสิด

           ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจในโอกาสที่ ฯพณฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

           ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในทุกระดับ ผมปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับ ฯพณฯ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเพื่อผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือให้เพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นอันจะสนับสนุนการพัฒนาและนำมาซึ่งประโยชน์แก่สองประเทศและภูมิภาค

           ผมขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรและส่งความปรารถนาดีมายัง ฯพณฯ และครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านให้ประสพแต่ความสุข มีความแข็งแรง และประสบความสำเร็จในหน้าที่  การงานตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

                                         นายดอน ปรมัตถ์วินัย

                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ