ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน: เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงและความปลอดภัยยิ่งขึ้น” ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน: เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงและความปลอดภัยยิ่งขึ้น” ครั้งที่ ๒

          กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) จัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน: เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงและปลอดภัยยิ่งขึ้น” เป็นครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Vie กรุงเทพฯ

          โดยที่อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันภายในและกับภายนอกมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการชายแดนที่มีประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการชายแดนจึงเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญลำดับต้นของเอกสารวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้นำอาเซียน และเป็นหนึ่งในเก้าประเด็นคาบเกี่ยวสำคัญของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรกเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนของอาเซียน: เพื่อเตรียมการสำหรับประชาคมที่มีความปลอดภัยและมีบูรณาการยิ่งขึ้น” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการหารือเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำ เสริมสร้างกลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงระบุแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อบรรเทาภัยคุกคามจากความมั่นคงรูปแบบใหม่และอาชญากรรมข้ามชาติ

          ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องความมั่นคงสาธารณะ กฎหมาย การค้าและคมนาคม เจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการอาเซียนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการระหว่างประเทศ และโดยที่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนที่มีประสบการณ์สูงในด้านการบริหารจัดการชายแดน คาดว่าการประชุมระดับภูมิภาคในครั้งนี้จะมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง และสามารถนำเสนอต่อที่ประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้ ตามที่อาเซียนมุ่งจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนและเกิดประโยชน์ต่อประชาคมอาเซียนที่มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น