ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๕ (The 5th Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia – CICA) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุม CICA เป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของ ๒๖ ประเทศสมาชิกจากภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย ได้แก่ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียใต้ และตะวันออกกลางโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ โดยมุ่งเน้นการหารือภายใต้พื้นฐานของฉันทามติ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การดำเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และความสมัครใจ โดยจะมีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำทุก ๆ ๔ ปี

การประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม CICA ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งแรกในการดำรงตำแหน่งประธาน CICA ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียด้วยการเสวนาระหว่างอารยธรรมต่างๆ” (Promoting Peace , Security, Stability and Sustainable Development in Asia through Dialogue among Civilizations) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ CICA ในอนาคต และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมิภาค

ในโอกาสดังกล่าว ที่ประชุมจะร่วมกันรับรองปฏิญญาร่วมกันเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านกรอบความร่วมมือใน ๕ มิติ ได้แก่ (๑) การเมืองและการทหาร (๒) เศรษฐกิจ (๓) ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ (๔) สิ่งแวดล้อม และ (๕) มิติด้านมนุษย์ หรือด้านสังคมวัฒนธรรม

ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ (G77) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue—ACD) ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย พร้อมกันนี้ จะนำเสนอและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญ อาทิ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การส่งเสริม SMEs และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยพร้อมที่จะแบ่งปันต้นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นทิศทางในอนาคตของเวที CICA ด้วย การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ใน CICA มาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี ๒๕๔๗ โดยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ Special Working Group –Senior Official Committee ในปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๗ รวมทั้งรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในมิติเศรษฐกิจและได้จัดทำแผนงานหลักสูตรการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่สมาชิก CICA อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน CICA มีสมาชิกทั้งสิ้น ๒๖ ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน บาห์เรน บังกลาเทศ กัมพูชา จีน อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน คีร์กีซ มองโกเลีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ เกาหลีใต้ รัสเซีย ทาจิกิสถาน ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน และเวียดนาม