ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

          เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้แก่ รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร นายปรัชญา ฉิมวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายณพช หวังอับดุลเลาะ ประธานฝ่ายจัดหารางวัลงานเมาลิดกลางฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

          ในโอกาสดังกล่าว รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวย้ำนโยบายและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนไทยมุสลิมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านกิจการฮัจย์ การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิม และการดูแลนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าตามวิถีอิสลาม เช่น อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นต้น โดยในงานเมาลิดกลางปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีเพื่อร่วมจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ (๒๕๕๙) ด้วย 

          ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงฯ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามในด้านอื่นๆ ร่วมกันต่อไป

          อนึ่ง งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสดุดี และศึกษาทบทวนคำสอนและจริยวัตรของศาสดาฯ โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ