ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ประเทศไทย มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (G77 Meeting on Investment for Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และผู้แทนจากประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ ทั้งจากเมืองหลวงและจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ ประจำประเทศไทย

          การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการจัดหาและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals – SDGs) รวมถึงวาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบาว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ อันเป็นผลลัพธ์จากการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ ๓ ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่ไทยได้เข้าร่วมเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ที่กรุงแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งไทยได้มีบทบาทในฐานะประเทศผู้ให้รายใหม่ (Emerging Donor) ด้วย

          นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความท้าทายและข้อจำกัดของการระดมทุน นโยบายและแนวทางเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของประชาคมระหว่างประเทศในด้านการระดมทุนเพื่อการพัฒนา ในโอกาสนี้ ไทยจะได้นำเสนอประสบการณ์การลงทุนในระดับฐานราก (micro-investment) ที่ประสบความสำเร็จของไทย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จด้วย

          การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบใหญ่ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”