ข่าวสารนิเทศ : คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมนำเสนอรายงานประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่นครเจนีวา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมนำเสนอรายงานประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่นครเจนีวา

          ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  คณะผู้แทนไทยนำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กำหนดจะนำเสนอรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนของประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ในการประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ ๒๕

          กระบวนการ UPR เป็นกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในรูปแบบของการทบทวนโดยรัฐกันเอง (peer review) ซึ่งแต่ละรัฐจะรับฟังข้อเสนอแนะจากรัฐอื่นๆ  โดยพิจารณาตอบรับข้อเสนอแนะ รวมถึงประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ และนำมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในประเทศ อีกทั้งรายงานผลการดำเนินการให้แก่คณะทำงาน UPR ทราบทุก ๔ ปีครึ่ง  

          ประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการ UPR เนื่องจากเป็นกลไกที่สร้างสรรค์สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศเข้าร่วมรายงานอย่างเท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น และมีโอกาสให้ข้อคิดเห็นกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานรอบที่ ๑ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปฏิบัติทั้งสิ้น ๑๓๔ ข้อ และประกาศคำมั่นโดยสมัครใจอีก ๘ ข้อ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าช่วงกลางรอบเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยสมัครใจ

          ประเทศไทยได้ส่งรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ ๒ ให้แก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยรายงานดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการจัดทำโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม หารือรับฟังความเห็นในต่างจังหวัด  รายงานมีสาระครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิของกลุ่มเปราะบางต่างๆ  โดยนำเสนอทั้งพัฒนาการ ความสำเร็จ ความท้าทาย และทิศทางในอนาคต (สามารถอ่านรายงานได้ที่ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/THSession25.aspx )

          ในการนำเสนอรายงานรอบนี้ คณะผู้แทนไทยพร้อมไปรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากมิตรประเทศที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป