ข่าวสารนิเทศ :  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations ครั้งที่ ๗ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่  ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม Global Forum of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) ครั้งที่ ๗ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

การประชุม UNAOC Global Forum เป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ทั่วโลกในลักษณะการทูตเชิงป้องกัน เพื่อขจัดความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งที่ต้นเหตุ โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อหลักว่า “การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง: ความท้าทายและเป้าหมาย (Living Together in Inclusive Societies: a Challenge and a Goal)” มีผู้แทนรัฐบาลจาก ๑๒๐ ประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์  และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมประมาณ ๑,๕๐๐ คนเข้าร่วม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก ย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเสริมสร้างสันติภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่กลุ่มผู้เปราะบาง พร้อมทั้งยกตัวอย่างกิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดการสัมมนา Interfaith Symposium ร่วมกับสถาบัน Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) ภายใต้องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียน

UNAOC จัดตั้งขึ้นโดยนายโคฟี อันนาน เมื่อปี ๒๕๔๘ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ  ตามข้อเสนอของสเปนและตุรกี ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรของ UNAOC ในปีเดียวกันและเข้าร่วมการประชุม UNAOC Global Forum ทุกครั้งที่ผ่านมา และบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนโดยสมัครใจของ UNAOC อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันสมาชิก UNAOC มีจำนวน ๑๑๙ ประเทศและ ๒๖ องค์การระหว่างประเทศ