ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกลิน ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
          ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยไทยนับเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ของสหรัฐฯ และมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายมิติ อาทิ ความร่วมมือทางการศึกษา สาธารณสุข และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงให้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองไทย สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมถึงการเสนอรายงานทบทวนสิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ที่กรุงเจนีวา ซึ่งยังคงมีหลายประเทศชื่นชมไทยที่พยายามยึดมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์)   
          อนึ่ง ในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการพบหารือ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้ชี้แจงท่าทีของสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นในระหว่างการพบหารือระหว่างสองฝ่าย อย่างไรก็ดี เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ประณามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแต่อย่างใด