ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๓  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๓

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม The Sukosol กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Partnership for Sustainable Development and Thai Experiences on Sufficiency Economy Philosophy” โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการประชุม

กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนจาก ๑๔ ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนิเซีย นาอูรู นีอูเอ ปาเลา ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และวานูอาตู ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศส่วนใหญ่ได้เดินทางถึงไทยก่อนหน้านี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) สมัยที่ ๗๒ ด้วย นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และสำนักงานเลขาธิการ Pacific Island Forum (PIF) เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์

ฝ่ายไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านการพัฒนา เพื่อช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ด้านการเมือง การค้า และการพัฒนา กับหมู่เกาะแปซิฟิกให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TPIF แล้วสองครั้งเมื่อปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘  ในการประชุม TPIF ครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ประกาศให้ความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะภายใต้โครงการ Three Year Thailand-Pacific Island Countries Development Partnership Program (2015-2017)  ซึ่งเป็นความร่วมมือช่วยเหลือด้านการพัฒนาใน ๑๑ สาขา แก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยทุกฝ่ายได้หารือในเรื่องแผนความร่วมมือหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างกันในหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร (เช่น อ้อย น้ำตาล น้ำมันมะพร้าว) การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง) การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุขเศรษฐกิจพอเพียง การค้าและการลงทุน เป็นต้น

การประชุม TPIF ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับประเทศหมู่เกาะเพื่อทบทวนความคืบหน้าและแนวทางความร่วมมือหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การประมง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข เศรษฐกิจพอเพียง การค้าและการลงทุน

นอกจากนี้ ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนจะได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่โครงการสามพรานโมเดล และด้านการพัฒนาชุมชนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคปฏิบัติ