ข่าวสารนิเทศ : พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิกประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๖)

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสารนิเทศได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ (ค.ศ. ๒๐๑๖) ในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย จำนวน ๖ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสาธารณชนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mfa.go.th/muslimphoto

ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลถึงเบื้องหลังการถ่ายภาพชุมชนมุสลิมในประเทศไทย อาทิ ชุมชนบ้านดงตาล จ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อออกรายการทางวิทยุสราญรมย์ (AM1575 kHz และ http://saranrom.mfa.go.th/) รวมถึงออกอากาศรายการรอมฎอนไทม์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. ๕) และ Thai TV Global Network (TGN) ในช่วงรอมฎอน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทินอิสลาม (Islamic Calendar) แบบตั้งโต๊ะภาษาอารบิกและอังกฤษ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนในต่างประเทศได้รับทราบถึงความหลากหลายของชาวไทยมุสลิม ทั้งในแง่ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทย สะท้อนผ่านทางภาพถ่าย โดยได้จัดส่งปฏิทินให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยกว่า ๒๐ แห่งในประเทศมุสลิม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยราชการและหน่วยงานอิสลามที่สำคัญ สถานศึกษาและห้องสมุดในประเทศไทย ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในโลกมุสลิม

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำปฏิทินอิสลามประจำปีฮิจเราะห์ ๑๔๓๘ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ในหัวข้อ “ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” (Muslim Traditions and Ways of Life in Thailand) โดยเปิดรับภาพถ่ายระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimfa0903@gmail.com