ข่าวสารนิเทศ : ไทยผลักดันโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยผลักดันโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

          ไทยผลักดันโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว การแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูก เทคนิคการปลูก  และเทคโนโลยีภายหลังการเก็บเกี่ยวให้กับประเทศสมาชิกในกรอบการประชุมลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบทของกรอบดังกล่าว

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ (Mekong-Republic of Korea Senior Officials’ Meeting –Mekong - ROK SOM) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีนาย Kang Young Hoon อธิบดีกรมกิจการเอเชียใต้และแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ และนาย Sok Siphana ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาประจำกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมการประชุม และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้แก่ ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้ง ผู้แทนจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Institute ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการและกองทุนลุ่มน้ำโขงและเกาหลีใต้ (Mekong - ROK Cooperation Fund - MRCF) เข้าร่วมการประชุมด้วย

          ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีใต้ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และหารือเกี่ยวกับโครงการที่ประเทศสมาชิกเสนอที่จะใช้งบประมาณจากกองทุน MRCF ปี ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้เกาหลีใต้ได้มอบงบประมาณแก่กองทุน MRCF เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑ ล้านเหรียญสหรัฐ และประกาศจะให้เพิ่มอีก ๑ ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๐

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบเกี่ยวกับการจัด Mekong-ROK Business Forum ที่กรุงย่างกุ้ง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “Realizing Investment Opportunities in the Mekong Subregion” และประเทศสมาชิกยังได้สนับสนุนบทบาทของ Mekong Institute ในฐานะผู้ประสานงานการยื่นข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเป็นการเน้นย้ำการทำงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ของกรอบดังกล่าวอีกด้วย