ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ เพื่อนำเสนอการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคธุรกิจ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ เพื่อนำเสนอการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคธุรกิจ

          กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมกลุ่ม ๗๗ ในหัวข้อ “SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

          การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ต่อยอดจากการประชุมครั้งแรกภายใต้หัวข้อ “G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing the Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะประฐานกลุ่ม ๗๗ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนการอนุวัติวาระการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการนำเสนอมุมมองการใช้แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน ซึ่งเอกชนหลายบริษัทในไทยประสบความสำเร็จในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจ

          ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะกล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา จะกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “Application of Sufficiency Economy Philosophy to Macro-Economic Management and Business Practices” นอกจากนี้ จะมีการเสวนาในภายใต้หัวข้อ “Streamlining SEP into business practice in support of Sustainable Development Goals (SDGs)” ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมชมนิทรรศการอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบ “World Cafe” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่ใช้แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ อาทิ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา (เชียงใหม่), ซองเดอร์นิธิฟู้ดส์, Bathroom Design, Plan Toy และ SCG ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ  ๒๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนประเทศกลุ่ม ๗๗ อาทิ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรกลุ่ม ๗๗ จากนครนิวยอร์ก เอกอัครราชทูตกลุ่ม ๗๗ ในประเทศไทย และผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและองค์การระหว่างประเทศที่มีความสนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

          นอกจากนี้ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการท่องเที่ยวและบริการ เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดำรงอยู่อย่างเชื่อมโยงกับชุมชนและธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมด้านที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียง