ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ” ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ” ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF) ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันในด้านดังกล่าว รวมถึงการเป็นผู้นำของภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประสานงานระหว่างทหารและพลเรือนระดับประเทศและระดับภูมิภาค และการประสานงานระหว่างกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับรัฐบาลและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การประสานงานระหว่างปฏิบัติการด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และศักยภาพของภาคเอกชน

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ และองค์การภูมิภาคและระหว่างประเทศ จากสมาชิก ARF โดยมีผู้กล่าวปาฐกถาและวิทยากร อาทิ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ระดับสูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA) ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance- AHA Centre) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  (Asian Disaster Preparedness Center- ADPC) โดยที่ประชุมได้เน้นความสำคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัติในกลไกระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการให้การสนับสนุนแก่ ARF ของไทย โดย ARF ยังคงเป็นเวทีสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ส่งเสริมการหารือในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๓๗ ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน