ข่าวสารนิเทศ : ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference

              กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Comprehensive Security” โดยมีผู้แทนจากประเทศในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยนาย Lamberto Zannier เลขาธิการ OSCE นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน นาย Vuk Žugić ผู้แทนถาวรเซอร์เบีย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรเซอร์เบียประจำ OSCE และองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา และนาย Norbert Riedel, Ambassador Regional Director ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี
            การประชุม OSCE Asian Conference เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีระหว่าง OSCE กับประเทศหุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือฝ่ายเอเชีย ได้แก่ ออสเตรเลีย อัฟกานิสถาน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นด้านความมั่นคงต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยในปีนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ภายใต้หัวข้อหลัก “Strengthening Comprehensive Security” ซึ่งประกอบด้วยการหารือใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ 2) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และ 3) การค้ามนุษย์และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ   
            ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปดูงานที่สามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงที่ครอบคลุม
            ต่อมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นาย Lamberto Zannier เลขาธิการ OSCE ได้ใช้โอกาสในการเดินทางเข้าร่วมการประชุม 2016 OSCE Asian Conference พบหารือทวิภาคีกับนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The OSCE: A Regional Model of Security Cooperation?” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
            OSCE หรือองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) เป็นเวทีปรึกษาหารือผ่านเวทีทางการทูตเพื่อระงับข้อพิพาทและข้อขัดแย้งในยุโรป โดยมีประเทศสมาชิก 57 ประเทศ และมีประเทศหุ้นส่วนฯ ฝ่ายเมดิเตอร์เรเนียน 6 ประเทศ และฝ่ายเอเชีย 5 ประเทศเข้าร่วม การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2016 OSCE Asian Conference ของไทยในปีนี้ นับเป็นโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงของประเทศในยุโรปและเอเชียได้มาเห็นสถานการณ์บ้านเมืองของไทย และเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นด้านความมั่นคงที่ประชาคมระหว่างประเทศและไทยให้ความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงเพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะการเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่าง OSCE กับอาเซียน (ซึ่งไทยได้เชิญเลขาธิการอาเซียนมาเข้าร่วมประชุมด้วย) อันจะช่วยยกระดับบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีพหุภาคีต่อไป