ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเน้นย้ำความสำคัญของประเด็นความมั่นคงของมนุษย์กับการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเน้นย้ำความสำคัญของประเด็นความมั่นคงของมนุษย์กับการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้หัวข้อ “Implementing a Human Security Approach to Realize the Sustainable Development Goals”

การสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ไทยดำเนินการระหว่างการเป็นประธานเครือข่ายความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Network ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาประเทศ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการนำแนวทางความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งตอบโต้และรับมือกับประเด็นท้าทาย   ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มาใช้ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วมได้ย้ำถึงหลักการสำคัญของแนวทางความมั่นคงของมนุษย์ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยตระหนักถึงประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนซึ่งประชาชนควรต้องมีส่วนร่วมในการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ รวมทั้งควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายและสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ได้ โดยแนวทางความมั่นคงของมนุษย์สอดคล้องกับเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญกับประชาชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การศึกษา และการมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของ Advisory Board on Human Security และผู้แทนจาก Human Security Unit ของสหประชาชาติ รวมทั้งผู้อภิปรายและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ เยี่ยมชมโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ได้แก่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน  ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุดตั๊กวา” ที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองโครงการสะท้อนการจัดการรับมือกับผลกระทบจากแนวทางการพัฒนาที่เน้นการทำให้เป็นอุตสาหกรรม และการทำให้เป็นเมือง