ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ มีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ มีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

              เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ได้มีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังข้อความพระราชสาส์นดังนี้
 

              “It gives me great pleasure to offer my warmest congratulations on the occasion of the 70th Anniversary of the Accession to the Throne of Your Majesty. The relationship between our two countries, which has lasted over 400 years, has become even stronger during Your Majesty’s reign. I send you my very best wishes for the continued happiness and prosperity of all.”

Elizabeth R.

 

          ทั้งนี้ สามารถอ่านพระราชสาส์นของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ได้ที่ https://www.gov.uk/government/world-location-news/message-from-hm-queen-elizabeth-ii-to-hm-king-bhumibol-on-his-70th-accession-to-the-throne