ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกมีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกมีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

                เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ได้มีพระราชสาส์นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังข้อความพระราชสาส์นต่อไปนี้

 

Your  Majesty,

                As the Kingdom of Thailand celebrates the anniversary of Your Majesty’s accession to the throne, it gives me great pleasure to send you my warmest congratulations, together with my best  wishes to you and all members of your esteemed Royal family for good health and happiness.
I also wish the people of Thailand further progress and prosperity.

                I should like to take this opportunity to commend our bilateral relations, which are based on close friendship, fruitful cooperation and mutual esteem and which have been steadily  developing in all sectors, I keenly look forward to continuing to work with you  in order to give fresh momentum to these ties and fulfill our people’s aspirations.

 

                      Yours sincerely,

 

                       Mohammed VI

                     King of Morocco