ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีมีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีมีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

           เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางปัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้มีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งยกย่องพระอัจฉริยภาพความเป็นผู้นำในการนำความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและความสงบทางด้านการเมืองมาสู่ประเทศไทย

          ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ไทยได้ร่วมรบในสงครามเกาหลี ตลอดจนหลังจากที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศในปี ๒๕๐๑ จนกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศพัฒนามาสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมเหตุการสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี มาโดยตลอด