ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

            เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นาย ถิ่น จอ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้มีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังข้อความถ้อยแถลงต่อไปนี้

 

Your Majesty,

          On behalf of the people of the Republic of the Union of Myanmar and on my own behalf, I would like to extend my heartiest congratulations to Your Majesty on the occasion of the 70th anniversary of your accession to the throne.

          I would also like to express my best wishes for your Majesty’s good health and happiness as well as for the continued progress and prosperity of the Kingdom of Thailand.

          Please accept, Your Majesty, assurances of my highest consideration.