ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔

ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรม Conrad กรุงเทพฯ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม 

หัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่ “โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ” และ “การบริหารจัดการน้ำ” โดยมีผู้บรรยายได้แก่ผู้แทนจากภาครัฐ  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรท้องถิ่น ทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การประชุม Green Mekong Forum ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการหารือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ‘A Decade toward the Green Mekong Initiative’ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการรับรองในการประชุมผู้นำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒

การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือแม่ โขง-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไป กับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อหารือในประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันระหว่าง ประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม