ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยจัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรม Conrad กรุงเทพฯ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจากกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ตลอดจนผู้แทนจากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์

หัวข้ออภิปรายในช่วงเช้า คือ Quality Infrastructure  และในช่วงบ่าย คือ Water Resources Management การประชุมดังกล่าวมีผู้อภิปรายจำนวน ๑๒ คนและมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นได้จัด Informal Briefing เกี่ยวกับ Japan-Mekong Connectivity Initiative ให้แก่ผู้แทนสมาชิกลุ่มน้ำโขงระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันด้วย

ผลการประชุม Green Mekong Forum สรุปได้ดังนี้

๑. ประเด็น Quality Infrastructure ที่ประชุมเห็นพ้องว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือหัวใจของการพัฒนาในอนุภูมิภาค และทุกฝ่ายยินดีที่ญี่ปุ่นได้ประกาศ Japan-Mekong Initiative โดยมีงบประมาณ ๗.๕ แสนล้านเยนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบภายใต้แผน Tokyo Strategy 2015 ของญี่ปุ่น ซึ่งประเทศลุ่มน้ำโขงจะหารือถึงกลไลของการดำเนินงาน เช่น การตั้งคณะทำงานรายสาขาต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีหลากหลายมิติที่ต้องคำนึงถึง เช่น ด้าน Hardware และ Software Connectivity

๒. ประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประชุมได้อภิปรายและหารือเรื่องภัยแล้งในลุ่มน้ำโขงในปี ๒๕๕๙ และมาตรการป้องกันภัยแล้งในอนาคต ที่ประชุมยังเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรการป้องกันภัยพิบัติอย่างทันท่วงที โดยเห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและประชาสังคมมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำจากผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก

ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่นในช่วงเช้า เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่เวียงจันทน์ต่อไป