ข่าวสารนิเทศ : นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ ๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) โดยนายมณเฑียร บุญตัน ผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ ๒

นายมณเฑียร บุญตัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัคร ๑๘ คนที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๐ ทดแทน ๙ ตำแหน่งที่หมดวาระลง ได้ให้คำมั่นว่า ในสมัยที่สอง จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาการเข้าถึง (accessibility) สำหรับคนพิการ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลักดันมิติเกี่ยวกับคนพิการในการดำเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อีกทั้งส่งเสริมการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ CRPD กับองค์การอื่นๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ

นายมณเฑียรฯ มีส่วนร่วมในการยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการตั้งแต่แรกเริ่ม โดยที่ผ่านมาได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ อีกทั้งร่วมผลักดันการรวมประเด็นคนพิการไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นายมณเฑียรฯ ยังเป็นผู้แทนคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการที่ผลักดันการมีส่วนร่วมและสาระเกี่ยวกับคนพิการในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ สมัยแรก นายมณเฑียรฯ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานสำหรับการทบทวนรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพยุโรป

นายมณเฑียร บุญตัน เกิดในหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดแพร่ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษและปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เดินทางไปศึกษาด้านการดนตรี ในระดับปริญญาตรีและโท ณ สหรัฐอเมริกา นายมณเฑียรฯ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ