ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

ตามที่ สปป. ลาวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Asean Ministerial Meeting - AMM) ครั้งที่ ๔๙ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conferences - PMC) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ดังนี้

๑.      การลงทะเบียน

๑.๑ เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.asean2016.gov.la

๑.๓ ผู้สื่อข่าวสามารถรับบัตรประจำตัว (Press ID) ได้ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว หรือศูนย์ข่าวที่ International Cooperation & Training Center (ICTC) ซึ่งห่างจากศูนย์ประชุมแห่งชาติ ๑ กิโลเมตร ที่เวียงจันทน์ สปป. ลาว

๑.๔ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่  (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน และ (๔) รูปถ่ายดิจิตอล ๒ รูป

๒.      การตรวจลงตรา

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศต้องนำหนังสือยืนยันการลงทะเบียนไปขอรับการตรวจลงตราประเภท M-B2 จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาว

๓.      ในกรณีที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศประสงค์จะดำเนินกิจกรรมด้านสื่อมวลชนอื่น ๆ นอกเวียงจันทน์ จะต้องขออนุญาต กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ซึ่งจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามโดยที่ผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวนั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.asean2016.gov.la หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่

Sub-Committee on Media

Press Department, Ministry of Foreign Affairs

23 Singha Road, Vientiane, Lao PDR

โทรศัพท์ (+๘๕๖) ๒๑ ๔๑๖๕๐๓ โทรสาร (+๘๕๖) ๒๑ ๔๑๕๑๖๗

อีเมล asean2016media@yahoo.com และ asean2016media@gmail.com

รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ