ข่าวสารนิเทศ : การหารือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทย – เมียนมา  ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การหารือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทย – เมียนมา ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

                   กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน ขอเรียนว่า ในช่วงการเดินทางเยือนประเทศไทย
ของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามคำเชิญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น ทั้งสองฝ่าย ได้มีการหารือกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อความผาสุกและอยู่ดีกินดีของประชาชนทั้งสองประเทศ และมีประเด็นหลัก ๓ ด้าน คือ การคุ้มครองแรงงานเมียนมาในประเทศไทย ซึ่งไทยได้ให้การดูแลสิทธิแรงงานตามกฎหมาย มีระบบการร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน ๑๖๙๔  มีล่ามเมียนมาบริการ ทั้งจัดให้มีการเปิดศูนย์แรกรับและส่งกลับที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทั้ง ริเริ่มจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือในจังหวัดที่มีแรงงานเมียนมาจำนวนมาก และเมียนมาจะดูแลนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเมียนมาอย่างดีด้วย ด้านที่สอง คือความร่วมมือด้านการพัฒนา เน้นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พัฒนาไปพร้อมกันและก้าวหน้าไปด้วยกัน และเห็นพ้องเพิ่มสายการบินของไทยไปยังเมียนมา ด้านที่สามเป็น ประเด็นเศรษฐกิจ โดยเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีกับประเทศที่สาม เช่น ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคภายใต้กรอบอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพื่อให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มีผลเป็นรูปธรรมและมีความสำคัญต่อประชาชนทั้งสองประเทศในแนวทาง "ก้าวหน้าไปด้วยกัน”

                    สำหรับความร่วมมือด้านแรงงาน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความร่วมมือ ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) บันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ทั้งสองฝ่ายยอมรับหลักการของความเท่าเทียม
และผลประโยชน์ร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล เพื่อป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
และร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และ ๒) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ซึ่งมีจุดเน้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการข้ามแดนผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์เพื่อการจ้างงานโดยครอบคลุมทั้งกระบวนการส่งและรับ การคุ้มครอง สัญญาจ้าง การรับรองเอกสาร การอบรมและการให้ความรู้แรงงานก่อนการเดินทาง การตรวจลงตรา อนุญาตทำงาน บริการสุขภาพ การส่งกลับประเทศต้นทาง การระงับข้อพิพาท ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และประการสำคัญ คือ เมียนมาจะต้องจัดให้มีการอบรมก่อนการเดินทางให้กับคนงาน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วย โดยการลงนามทั้งสองฉบับนอกจากแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล และมีความรับผิดชอบร่วมกัน พร้อม ๆ กับการเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อความผาสุกและความมั่งคั่งของประชาชนทั้งสองประเทศ

                   ทั้งนี้ ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับข้อเรียกร้องขององค์กรภาคสังคม ๕ ข้อ
และข้อเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ด้านแรงงาน โดยนำเสนอว่าเป็นข้อเรียกร้องของทางการเมียนมา นั้น ขอเรียนว่า
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด