ข่าวสารนิเทศ : สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียวประชาสัมพันธ์ให้พลเมืองไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียวประชาสัมพันธ์ให้พลเมืองไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ

ตามที่ปรากฏข่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำที่ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้พลเมืองประเทศตนที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้รับเอกสารแจ้งขอความร่วมมือในกรณีดังกล่าวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้พลเมืองไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โดยจากสถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ มีพลเมืองไทยพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายทั้งสิ้น ๕,๙๕๙ คน