ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๔ ชูความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยกับคณะทูต ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๔ ชูความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยกับคณะทูต

                   เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศจัดเวที MFA CEO Forum ต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ ๔ โดยครั้งนี้มีหัวข้อการเสวนาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งมีผู้แทนคณะทูตประจำประเทศไทย
กว่า ๕๐ คน จาก ๓๖ ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังศักยภาพทางเศรษฐกิจในอีกหนึ่งมิติสำคัญ
จากภาคเอกชนชั้นนำของไทย
                   ภายหลังการกล่าวแนะนำโดยนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ในฐานะปาฐกรับเชิญ ได้แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทในธุรกิจพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและการดำเนินการ
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายธุรกิจไปในสาขาอื่น ๆ พร้อมสะท้อนนัยสำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
                   เวที MFA CEO Forum นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจไทยให้กับฝ่ายต่างประเทศแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้นำเสนอบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก และสำรวจโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อตอกย้ำศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
ของไทยในสายตาต่างประเทศ