ข่าวสารนิเทศ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา : เขตแดน และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันอย่างยั่งยืน" ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา : เขตแดน และการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันอย่างยั่งยืน" ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) โดยกรมกิจการชายแดนทหาร และกองกำลังนเรศวร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา : เขตแดน และการบริหารจัดการชายแดนเพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          การสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในท้องถิ่นกับหน่วยงานส่วนกลาง ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่าง ๆ ด้านเขตแดนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการทูตประชารัฐของรัฐบาล

          ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา อยู่ในระดับที่ดีมากทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศขยายตัวไปในทุกมิติ สำหรับจังหวัดตากมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาเกิดขึ้นมากมาย เช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี การสร้างสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ และการจัดทำความตกลงการข้ามแดนโดยใช้ Border Pass อย่างไรก็ดีพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตากยังไม่มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้ชัดเจนตามที่ตกลงกันไว้ จึงอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันได้ในเรื่องของเขตแดน 

          ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของความร่วมมือและความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ข้างต้นที่นับวันจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของความเชื่อมโยงเหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นที่มาของการสัมมนานี้