ข่าวสารนิเทศ : โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔

          เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากทุกภูมิภาคและต่างประเทศให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ได้เดินทางมาเยี่ยมทำเนียบองคมนตรี โดยนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับเยาวชน ซึ่งจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
          โครงการเยาวชนจิตอาสาฯ เป็นโครงการที่สำนักราชเลขาธิการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงร่วมกับเกษตรกรผู้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ และสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม โดยในปีนี้ เยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน ๕๑ คน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศคัดเลือกเยาวชนจากประเทศออสเตรเลีย จีน รัสเซีย ออสเตรีย เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการฯ รวม ๑๒ คน