ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” และนิทรรศการ “การเจริญพระราชสัมพันธไมตรี” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : พิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” และนิทรรศการ “การเจริญพระราชสัมพันธไมตรี”

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” และนิทรรศการ “การเจริญพระราชสัมพันธไมตรี” ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้ว่าราชการ ๒๕ จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก

          การจัดนิทรรศการ “การเจริญพระราชสัมพันธไมตรี” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา”

          นิทรรศการ “การเจริญพระราชสัมพันธไมตรี” ประกอบด้วย เนื้อหาและภาพถ่าย รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  โดยจะจัดแสดง ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙