ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้ประกอบการ Startup และนักศึกษา/นักวิจัยไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียว ณ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้ประกอบการ Startup และนักศึกษา/นักวิจัยไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียว ณ ประเทศญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางศันสนีย สหัสสะรังสี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการ Startup จำนวน ๗ บริษัท นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก สวทช. รวม ๒๒ ราย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ Startup ของไทยได้รับทราบข้อมูล เทคโนโลยี และแนวทางการประกอบกิจการของธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไทยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะเปียก การแปรรูปขยะเปียกเป็นพลังงานไฟฟ้า และการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาไทย ได้รับทราบข้อมูลนวัตกรรมของญี่ปุ่นที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของไทยอีกทางหนึ่งด้วย   
          ในช่วงการศึกษาดูงาน คณะผู้แทนไทยได้เข้าพบผู้แทนกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และผู้แทนสำนักงานแรงงานและอุตสาหกรรมประจำจังหวัดไซตามะ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวนโยบายของภาครัฐในการบริหารจัดการขยะครัวเรือนและขยะอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น รวมทั้งได้ทำการศึกษาดูงานภาคสนาม โดยได้เข้าเยี่ยมชมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ณ จังหวัดยามานาชิ โรงงานแปรรูปขี้เถ้าของบริษัท Tsuneishi ณ เมืองโยอิริ ศูนย์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดไซตามะ โรงผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวมวลของบริษัท Bio Energy Corp. กรุงโตเกียว โรงเผาขยะของบริษัท Eco System Co., Ltd. ณ เมืองชิบะ อีกทั้งยังได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ Renewable Energy 2016 ณ ศูนย์ประชุม Pacifico Yokohama และได้เข้าพบนักวิจัยญี่ปุ่นประจำ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) สาขา Tsukuba ด้วย
          โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้คัดเลือกผู้ประกอบการ Startup ในสาขาพลังงานทดแทนและสาขาการบริหารจัดการของเสียที่มีผลงานและศักยภาพในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยถือเป็นการบูรณาการร่วมกับ “โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับต่างประเทศ” ซึ่งได้ดำเนินการในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการวิจัยของไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓