ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์ของประเทศไทย ว่าด้วยสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลจีนใต้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์ของประเทศไทย ว่าด้วยสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลจีนใต้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ข้างเคียง  รวมทั้งการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์

สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ควรได้รับการแก้ไขด้วยความพยายามร่วมกันและโดยทุกวิถีทาง บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อาเซียน-จีนที่มีมาอย่างยาวนาน

การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ดีโอซี) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล ควรได้รับการเน้นย้ำในทุกวิถีทาง และความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรลุการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (ซีโอซี) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะนำพาให้พวกเรามีสภาวะที่แข็งแกร่งพร้อมกันไป

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และในขณะที่ไทยยืนยันการสนับสนุนต่อแถลงการณ์ที่ผ่านมาของอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ประเทศไทยเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของทุกฝ่ายที่จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนของตนเองคือ การทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน