ข่าวสารนิเทศ : โครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดน และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดน และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง)

          กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง และเพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินโครงการ “ประชาอาสา รักษาเขตแดนไทย”

          การสัมมนาครั้งนี้ มีกลุ่มผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านของจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย – เมียนมา (ตอนล่าง) จำนวน ๖ จังหวัด ๒๓ อำเภอ ๑๘๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๒๐๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งตื่นตัว ตระหนัก เกิดความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และเกิดการสร้างเครือข่ายและกลไกการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคงในระดับพื้นที่ของอำเภอและหมู่บ้านที่ติดชายแดน

          ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดการสัมมนา นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้ย้ำถึงพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการทำให้เส้นเขตแดนมีความชัดเจน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้ลูกหลาน

          อนึ่ง โครงการ “ประชาอาสา รักษาเขตแดนไทย” มีที่มาจากปัญหาหลักเขตแดนที่ชำรุด สูญหาย และถูกทำลาย คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา (ฝ่ายไทย) จึงได้มีดำริให้รวมรวมรายชื่อประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านติดชายแดนและมีจิตอาสาเข้ามาเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือทางราชการในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเขตแดนและหลักเขตแดนของประเทศในท้องที่ของตน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการ “ประชาอาสา รักษาเขตแดนไทย” ขึ้นเพื่อสนองต่อดำริดังกล่าว และได้จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่อาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง