ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม UNCTAD สมัยที่ ๑๔ (UNCTAD XIV) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม UNCTAD สมัยที่ ๑๔ (UNCTAD XIV) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี

นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) สมัยที่ ๑๔ (UNCTAD XIV) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

การประชุมอังค์ถัด สมัยที่ ๑๔ ถือเป็นการประชุมระดับระดับรัฐมนตรีครั้งแรกภายหลังการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ โดยการประชุมมีหัวข้อหลัก คือ “From Decision to Action: Moving towards an inclusive and equitable global economic environment for trade and development” และ ๔ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) ความท้าทายและโอกาสสำหรับการค้าและการพัฒนาในกรอบพหุภาคี (๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม ผ่านการค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ทุกคน (๓) การผลักดันความร่วมมือและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับโอกาสด้านการค้าและการพัฒนา และความท้าทายในทุกระดับ (๔) การมีส่วนร่วมต่อการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ รวมถึงผลลัพธ์จากการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและการพัฒนา ทั้งนี้ หัวข้อหลักยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ ที่มุ่งเน้นการนำผลลัพธ์จากการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ มาสู่การปฏิบัติจริง

ในระหว่างการประชุม กระทรวงการต่างประเทศจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ผ่านการนำเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ ในการผลักดันการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ให้บรรลุผลสำเร็จ

ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีอังค์ถัด กลุ่ม ๗๗ จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม ๗๗ ขึ้นในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อหารือถึงประเด็นที่กลุ่มให้ความสำคัญ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินงานของอังค์ถัดในช่วง ๔ ปีข้างหน้า โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของไทยในฐานะประธานกลุ่ม ๗๗ ในระหว่างการประชุมด้วย

นอกจากนี้ ควบคู่ไปกับการประชุมระดับระดับรัฐมนตรี อังค์ถัดจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Investment Forum ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีผู้นำ - รัฐมนตรี ประเทศต่าง ๆ ผู้นำจากองค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม รวม ๑๙๔ ประเทศ เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปีนี้จะเน้นหัวข้อการปฏิรูปความตกลงด้านการลงทุน โดยไทยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับหน่วยงานด้านการลงทุนของเคนยา รวมทั้งจะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้มีส่วนเข้าร่วมในการกำหนดทิศทางของพัฒนาการกฎเกณฑ์ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

องค์การอังค์ถัดจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๗ (ค.ศ. ๑๙๖๔) ภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๙๔ ประเทศ (ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้า การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ทุก ๔ ปี อังค์ถัดจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี (UNCTAD Conference) ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมต่อไป โดยประเทศกำลังพัฒนาจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเรียงตามรายภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา และยุโรป (ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๔๓)