ข่าวสารนิเทศ : ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศต่อบทความที่เรียกร้องให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการลงประชามติ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศต่อบทความที่เรียกร้องให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการลงประชามติ

ตามที่คณะทูตต่างประเทศบางประเทศได้มีบทความเรียกร้องให้มีการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการลงประชามติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมิได้รับทราบมาก่อน นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

- ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญทางการเมือง ซึ่งรวมถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม Roadmap เพื่อมุ่งสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

- ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่ออำนวยให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคม เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้การดำเนินการตาม Roadmap เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกโดยทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ตราบที่การแสดงออกดังกล่าวมิได้กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคม ปัจจุบัน รัฐบาลได้เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อกระบวนการสร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศ

- กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมผ่านการรับฟังความคิดเห็น การจัดสัมนาและอภิปรายอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังให้หลักประกันเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย ดังเห็นได้ว่าปัจจุบัน ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญในวงกว้างและครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สื่อมวลชน ภาควิชาการ พรรคการเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีความจำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เสรีภาพอย่างเกินขอบเขตและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

- ดังนั้น การสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกและการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนที่แท้จริง