ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดี จากนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประธานอาเซียน ถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดี จากนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประธานอาเซียน ถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน

ในนามของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และในฐานะประธานอาเซียน ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติที่จะแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นและจริงใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน-จีน อันน่าจดจำในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนมีความเป็นมาที่ยาวนานนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาเมื่อปี ๒๕๓๔ ความร่วมมืออาเซียน-จีนค่อยๆ ขยายวงกว้างและลึกซึ้งมากขึ้น โดยครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จีนเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียนที่ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี ๒๕๔๐ และเป็นประเทศแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในปีเดียวกัน ในช่วง ๒๕ ปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จที่สำคัญต่าง ๆ จำนวนมาก รวมทั้งการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ การบรรลุการเจรจาตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ การจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ในขณะที่อาเซียน-จีนยังคงส่งเสริมความร่วมมือที่ครอบคลุมและเชิงยุทธศาสตร์ จีนกลายเป็นและยังคงเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน และในขณะที่อาเซียน-จีนมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความรุ่งเรือง การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชนก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีน ดังนั้น เราจึงควรส่งเสริมพลวัตนี้ให้เข้มแข็งต่อไป

ในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ อาเซียนจึงหวังว่าจีนจะยังคงยืนยันพันธสัญญาที่จะสนับสนุน การสร้างประชาคมอาเซียนและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน อาเซียนเชื่อว่าการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และนำพาให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวอาเซียนและจีน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีร่วมกันในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นี้ ความสัมพันธ์อาเซียน-จีนจะยังคงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อ ๆ ไป อาเซียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและฉันมิตรกับจีน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคง การเคารพหลักนิติธรรม เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง และขออวยพรต่อความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของท่านในการบรรลุเป้าหมายในภารกิจอันสูงส่งในอนาคต เพื่อนำความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนชาวจีน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อาเซียน-จีนให้เข้มแข็งขึ้น

 

                                                                                      ทองลุน สีสุลิด

                                                                                      นายกรัฐมนตรี